یکشنبه, 31 تیر 1397

مشخصات فردی

نام :گيتي نام خانوادگي: زعفري

سمت : كارشناس آموزشي وكارشناس گروه اتاق عمل

مرتبه علمی: مربی

محل خدمت : دانشكده پيراپزشکی

وضعيت استخدامي : تمام وقت

تاريخ استخدام :1369

ميزان تحصيلات وعنوان مدرك: كارشناس پرستاري

شماره تلفن : 05136614169 داخلي 15

آدرس پست الكترونيك: zafarigiti@yahoo .com

سوابق تحصيلي :

مقطع

مدرك

سال اخذ مدرك

کارشناسی

پرستاری

1369

سوابق اجرائی:

سمت

محل

از سال تا ...

كارشناس آموزشي گروه پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392-1369

كارشناس آموزشي گروه اتاق عمل

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392- تا كنون

مسئول ارزشيابی دايره امتحانات گروه پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392-1385

استاد راهنماي دانشجويان پرستاري ورودي73

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1377-1373

استاد راهنماي دانشجويان پرستاري ورودي78

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1382-1378

استاد راهنماي دانشجويان پرستاري ورودي83

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387-1383

مسئول راه اندازي گروه مامائي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1369

استاد راهنماي دانشجويان ورودي 69 مامائي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1373-1369

دبير كميته انضباطي دانشجويان دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392- تا كنون

سوابق علمي - تحقيقاتي

1-مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

عنوان مقاله

نويسندگان

اصلي

همكار

پوستر

سخنراني

نام و سطح كنفرانس

محل

زمان

موانع اجرايي تنظيم خانواده در ايران

سوئدي و زعفري

*

*

جمعيت و تنظيم خانواده و توسعه پايدار

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

1380

تحول در ساختاراقتصادي جامعه راهي بسوي زميني عاري از اعتياد

زعفري

*

همايش سراسري اعتياد ، چالشها و درمانها

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

1381

كنترل عفونتهاي بيمارستاني

زعفري

*

*

عفونتهاي بيمارستاني

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1382

كنترل عفونتهاي بيمارستاني

*

*

چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

مخاطرات شغلي

زعفري

*

*

كنفرانس هاي ادواري دانشكده پيراپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1393

الگوها ومتدهاي پرستاري

زعفري

*

*

كنفرانس هاي ادواري دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

كارديوميوپاتي

زعفري

*

*

كنفرانس هاي ادواري دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1388

بررسي فراواني فاكتورهاي محرك بروز حملات صرع در كودكان كمتر از 15 سال مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاهي مشهد

توكلي و هوشيار و اكبري و زعفري

*

*

هشتمين كنگره اعصاب كودكان

ايران-مشهد

1387

نحوه ارتباط وبرخورد حرفه اي با بيمار

زعفري

*

*

كنفرانس هاي ادواري بيمارستان 22 بهمن

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

فرسودگي شغلي

زعفري

*

*

همايش راهكارهاي ارتقاء سلامت در خانواده دانشكده فني ومهندسي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

2-مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي:

عنوان مقاله

نويسندگان

اصلي

همكار

نام مجله و مشخصات مقاله در مجله

رتبه علمي

زمان انتشار

موانع اجرايي تنظيم خانواده در ايران

سوئدي و زعفري

فصلنامه دانش پرستاري شماره26

1381

3- دوره های آموزشی و مطالعاتی

نام دوره يا كارگاه

محل

سال

برخورد با بيمار

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

آشنايي با كامپيوتر ودوره مقدماتي ويندوز 98

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

ويندوز 98 تكميلي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

تفسير سوره ملك

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1392

تحليل رفتار متقابل

جهاد دانشگاهي

1384

آشنايي با نرم افزار پاور پوينت

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1388

آشنايي با شيوه هاي توليد وچاپ مقالات علمي در مجلاتISI

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1388

روخواني ومفاهيم قرآن كريم

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

ايجاد وبلاگ

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

آشنايي با اينترنت

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

تفسير سوره حمد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1390

آشنايي با اعتبار بخشي وارزشيابي دروني دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

كارگاه آموزشي حقوق كودك

دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران

1379

4 -جوایز و افتخارات علمي

عنوان

محل

سطح

سال

لوح تقديرمربي نمونه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1375

لوح تقديرمربي نمونه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1381

لوح سپاس مربي نمونه

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1383

تقديرنامه

مدير درمان تامين اجتماعي خراسان

1378

تقديرنامه

رئيس دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1378

لوح تقدير

معاونت علوم پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1378

لوح تقدير

دانشگاه آزاد اسلامی ايران و مركز فعاليتها وپژوهشهاي قرآن وعترت

1375

لوح تقدير

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1371

لوح تقدير

بسيج دانشجويي سپاه امام رضا(ع) و بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لوح سپاس پرستار نمونه

دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1390

لوح تقدير

دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

لوح تقدير

دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

لوح تقدير

مديركل امور پژوهشي ومدير دفتر ارتباط با صنعت وجامعه دانشگاه

1390

لوح تقدير

دانشكده پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

لوح تقدير

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1374

لوح تقدير

معاون پژوهش وفناوري ومدير دفتر ارتباط با صنعت وجامعه دانشگاه

1390

5- سایر فعالیت های علمی اجرائی

عنوان

محل

سال

مدرس دوره ارتقاءسلامت اداري

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1390

مدرس دوره بهداشت روان

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1389

مدرس دوره اخلاق پرستاري

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1389

مدرس دوره اصول وفنون پرستاري

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1390

مدرس دوره اصول وفنون پرستاري( دوره اول)

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1388

مدرس دوره اصول وفنون پرستاري

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1387

مدرس دوره اصول وفنون پرستاري( دوره دوم)

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1388

مدرس دوره انتقال بيمار

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1388

مدرس دوره فن كمك بهياري ومخاطرات شغلي

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1388

مدرس دوره ارتقاءسلامت در خانواده

مديريت درمان استان خراسان رضوي

1389

مدرس دوره گزارش نويسي در پرستاري

بيمارستان امام هادي(ع)

1389

7- تاليف و ترجمه كتاب: به ترتيب: عنوان كتاب- مولف- ناشر- سال انتشار

عنوان كتاب

پديدآورندگان

تاليف

ترجمه

ناشر

سال انتشار

كتابچه راهنماي واكسيناسيون

سوئدي و زعفري

*

سخن گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1386

اصول گزارش نويسي در پرستاري

توكلي وزعفري

*

پرستاران جوان

1391

پرستار و قانون

توكلي وزعفري

*

پرستاران جوان

1392


حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم