یکشنبه, 31 تیر 1397

 

اطلاعات شخصى و علمى

نام: زهرا

نام‌خانوادگى: اكبري اوغاز

گروه آموزشى: هوشبري

مقالات علمى در نشريات خارجى و داخلي

Title

Journal

Volume

Number

Co-authors

شيردهي

فصلنامه دانش پرستاري

-

-

-

بررسي نيازهاي آموزشي مادران

فصلنامه رازبهزيستن

سال دهم

شماره 21

-

مراقبت وپيشگيري از زخم بستر

فصلنامه دانش پرستاري

سال دوازدهم

شماره 41

خانم فاطمه كاووسي

مراقبت وپيشگيري از زخم بستر وپانسمان نوين

فصلنامه دانش پرستاري

سال دوازدهم

شماره 41

خانم فاطمه كاووسي

سوءمصرف مواد

فصلنامه دانش پرستاري

سال 14

شماره 46

خانم فرزانه ارنوايي

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

اولين سال چاپ

همكار(ان(

اصول مديريت خدمات پرستاري

1373

فدايي(همكاري درويراستاري)

مقالات علمى در كنفرانسهاى داخلى وخارجي

عنوان مقاله

نام كنفرانس

همكاران

مقايسه اثر ضدعفوني كننده اسكراپ دستها از جراحي بابرس وماساژ

همايش كنترل عفونتهاي بيمارستاني

-

بررسي نيازهاي آموزشي مادران شيرده

چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي ايران

-

بررسي نيازهاي خانواده بيماران بستري دربخشهاي جراحان قلب ايران

چهارمين كنگره بين المللي جراحان قلب ايران

خانم مليحه سادات گواهي

بررسي آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي مشهد نسبت به ايدز

اولين گردهمايي ملي زن ايراني

خانم مليحه سادات گواهي-كيواني - ميرشاهي

بررسي خشونت عليه زنان مراجعه كنند ه به مراكز بهداشتي درماني شهرمشهد

اولين گردهمايي ملي زن ايراني

خانم مليحه سادات گواهي- خانم سوئدي- خانم ارنوايي خانم دكترقاسمي

بهره وري درخانواده

اولين كنگره سراسري خانواده و

بهتر زيستن

خانم سوئدي

مشاوره كودكان عقب مانده ذهني

اولين كنگره سراسري خانواده و

بهتر زيستن

خانم سوئدي

اسكراب دستها وكنترل عفونت بيمارساني

همايش جامع پرستاري ومامايي

-

تحول دربيمارستانهاي راهي به سوي فردا

همايش نقش مديريت درارائه خدمات بهداشتي درماني

خانم توكلي

تغذيه نوزاد

همايش ملي تغذيه نوزادان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خانم توكلي -آقاي هوشيار

شير مادر و آموزش

همايش ملي پژوهش در شبكه هاي بهداشتي درماني

-

بررسي فاكتورهاي محرك صرع در كودكان زير15 سال بيمارستانهاي علوم پزشكي و دانشگاه ازاد اسلامي

هشتمين كنگره اعصاب كودكان

خانم توكلي -آقاي هوشيار-

خانم زعفري

بررسي آگاهي و عملكرد مادران در رابطه با مصرف اسيد فوليك جهت پيشگيري از ناهنجاريهاي عصبي جنين

هشتمين كنگره اعصاب كودكان

-

استرس

همايش علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

خوشونت عليه زنان و كودكان

همايش علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

گازهاي خوني و گازومتري

همايش علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

اعتياد و پيشگيري

همايش علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

بهره وري در مديريت

همايش علمي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

-

نقش شير مادر در سلامت فرزندان اقشار آسيب پذير

دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء سلامت و چالش ها

-

اطلاع از مصرف اسيد فوليك قبل و بعد از بارداري جهت ارتقاؤ سلامت كودكان

دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء سلامت و چالش ها

-

آگاهي از ايدز و ارتقاء سلامت

دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء سلامت و چالش ها

خانم گواهي

اخلاق پرستار نسبت به بيمار

كارگاه آموزشي نيروي انساني

-

اخلاق پرستار نسبت به پرستار

كارگاه آموزشي نيروي انساني

-

اخلاق پرستار نسبت به ساير همكاران

كارگاه آموزشي نيروي انساني

-

رفتارهاي غير اخلاقي

كارگاه آموزشي نيروي انساني

-

تب كريمه

كنفرانس علمي آموزش مداوم جامعع پزشگي

-

شير مادر بيمه عمر كودك

كنفرانس علمي آموزش مداوم جامعع پزشگي

-

تغذيه ديابت

كنفرانس علمي آموزش مداوم جامعع پزشگي

-

ايمني بيمار

كنفرانس علمي آموزش مداوم جامعع پزشگي

-

حقوق بيمار و تكريم ارباب رجوع

كنفرانس علمي آموزش مداوم جامعع پزشگي

-

اختراع و اكتشاف ،راه اندازي آزمايشگاهها

راه اندازي Skil lab پرستاري

دكتر يوسفي - خانم اكبري اوغاز

راه اندازي آزمايشگاه IT

دكتر يوسفي - خانم اكبري اوغاز

راه اندازي EDC و EEC

دكتر يوسفي - آقاي هوشيار -خانم اكبري اوغاز

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم