چهارشنبه, 30 بهمن 1398

هیأت علمی رشته بهداشت مدارس

 

. اطلاعات شخصى و علمى

نام: زهرا

نام‌خانوادگى: سوئدى

گروه آموزشى: پرستاري

مرتبه علمى : مربى

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

پرستارى

آزاد اسلامى مشهد

ايران

كارشناسى ارشد

مديريت بهداشت جامعه

آزاد اسلامى تهران

ايران

مقالات علمى ارائه شده در همايش ها

عنوان مقاله

نام همايش

سال

مكان

بررسي عوامل موثر بر نظم مراجعه زنان داراى پرونده بهداشتى

اولين همايش ملى پژوهش در شبكه هاى بهداشتى درمانى كشور

1376

مشهد

عدم تحرك و تاثيرات آن برسيستم هاى مختلف بدن

كنگره سراسرى پرستارى توانبخشى

1378

تهران

نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتى -درمانى

نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتى -درمانى

1379

كرمان

مشاوره با عقب ماندگان ذهنى

بهره گيرى از فرآيند مشاوره در پرستارى

1379

شيراز

موانع اجراى تنظيم خانواده در ايران

جمعيت،تنظيم خانواده وتوسعه پايدار

1380

ابهر

بررسى برخى عوامل موثر در مراجعات منظم زنان به واحدهاى تنظيم خانواده مراكز بهداشتى درمانى

همايش علمى پژوهشى دانشكده علوم پزشكى

1381

مشهد

بررسى گذشته نگر تاثير آموزش در نظم مراجعه زنان به واحدهاى تنظيم خانواده مركز بهداشتى درمانى مشهد

كنگره سراسرى آموزش بهداشت

1382

يزد

نقش پرستاران در بررسى اپيدميولوژيك عفونت هاى بيمارستانى

كنترل عفونت هاى بيمارستانى

1382

مشهد

بررسي تاثير كلاس هاى آموزش خانواده در آگاهى ،نگرش و عملكرد والدين نسبت به مسائل آموزشى -فرهنگى وتربيتى در مدارس مشهد

بررسي تاثير كلاس هاى آموزش خانواده در آگاهى ،نگرش و عملكرد والدين نسبت به مسائل آموزشى -فرهنگى وتربيتى در مدارس مشهد

1383

مشهد

بهره ورى ونقش آن در مديريت (كيفيت فراگير)

كنفرانس ماهيانه پرستارى

1387

مشهد

سوء رفتار در زنان

كنفرانس خشونت در خانواده

1387

مشهد

اپيدميولوژي آنفلوانزا

كنفرانس آنفلوانزاي خوكي

1388

مشهد

ارائه مقاله به صورت سخنراني

كنفرانس خشونت عليه زنان و كودكان

1388

مشهد

قرآن و سلامت

اولين سمينار تخصصي قرآن و علوم طبيعي

1389

مشهد

سلامت و عوامل موثر بر آن

همايش راهكارهاي ارتقاء سلامت در خانواده

1389

مشهد

متدولوژي تحقيق

كارگاه انجمن علمي دانشكده

1391

مشهد

اپيدميولوژي و علل تب كريمه كنگو

كنفرانس علمي مركز آموزش مداوم

1391

مشهد

ديابت و مراقبتهاي پرستاري

كنفرانس علمي مركز آموزش مداوم

1391

مشهد

ارتباط موثر با بيمار

كنفرانس علمي مركز آموزش مداوم

1391

مشهد

ايمني بيمار و بهداشت حرفه اي

كنفرانس علمي ادواري بيمارستان 22 بهمن

1392

مشهد

قران و ابعاد سلامت

اولين كنگره بين المللي قرآن كريم

1392

مشهد

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد

شماره

سال انتشار

بررسى عوامل بازدارنده در اجراى برنامه هاى تنظيم خانواده

دانش پرستارى

هشتم

27-26

1381

رشد جمعيت

دانش پرستارى

-

34-33

1383

بررسى شيوع پوسيدگى هاى دندانى در دانش آموزان 6تا 12 ساله

فصل نامه علوم پزشكى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

اول

اول

1384

بررسى وضعيت دانش آموزان دبستانى شهر مشهد به روش تن سنجى

دانش پرستارى

-

40

1385

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

همكار(ان(

آخرين سال چاپ

راهنماى واكسيناسيون

معاونت پژوهشى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

سخن گستر

اول

گيتى زعفرى

1386

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم