شنبه, 31 فروردين 1398

آيين نامه آموزشي دانشجويان علوم پزشكي

ماده 11- هر دانشجو در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي را بايد انتخاب كند.(در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال حداقل 17 باشد مي تواند در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب نمايد)

ماده 15- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس از سه جلسه نبايد تجاوز كند.در غير اينصورت نمره دانشجو د ر آن درس صفر محسوب مي شود(غيبت در جلسات در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدرك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو موجه يا غير موجه بر عهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود)

ماده 23- حداقل نمره قبولي درهر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد.

ماده 28- ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد . در غير اينصورت ،نام نويسي دانشجو بصورت مشروط خواهد بود.

ماده 29- د انشجوي مشروط در نيمسال بعد 14 واحد درسي مي تواند اخذ نمايد.

ماده 14- حداكثر مدت مجاز تحصيل  در دوره كارداني 3 سال و در كارشناسي پيوسته 6 سال مي باشد.

ماده 17- دانشجو مي تواند در مدت زمان مشخص شده در زمان حذف و اضافه دو درس حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايند.(غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه جزء حداكثر غيبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد.

ماده 33- دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي،در دوره كارداني 1 نيمسال و در كارشناسي 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

ماده 12- اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.

ماده 35- غيبت موجه و غير موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس مي شود.

ماده24 – گذراندن درس وصايا و آشنايي با قرآن كريم براي كليه انشجويان الزامي است و در سقف مجاز واحدهاي درسي در يك نيمسال و يا دوره تابستان محاسبه نميشود.

حاضرين در سايت

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم