شنبه, 31 فروردين 1398

برنامه هفتگى رشته علوم آزمايشگاهي ورودي 93

نيمسال اول   97-96
  رديف كد درس نام درس نظري عملي زمانهای تشکیل کلاس امتحان
  1 12751 كارموزي در عرصه1 - 8

شنبه تاچهار شنبه

12:30-7:30

-
  2 12752 كارموزي در عرصه2 - 8

شنبه تاچهار شنبه

12:30-7:30

-
  چمع   16    

برنامه هفتگى رشته علوم آزمايشگاهي ورودي 94

نيمسال اول   97-96  
  رديف كد درس نام درس نظري عملي زمانهای تشکیل کلاس امتحان
  1 12717 فارماكولوژي 2   شنبه 14-12 21/10/96
  2 12718 هورمون شناسي 1   يكشنبه 18-16(ه.ز) 27/10/96
  3 12719 آزمايشگاه هورمون شناسي   1 چهارشنبه 10-8 و12-10و 14-12 ---
  4 12720 خون شناسي 2(گروه A) 2   شنبه 10-8 19/10/96
  5 12731 خون شناسي 2(گروه B) 2   شنبه 12-10 19/10/96
  6 12721 آزمايشگاه خون شناسي 2   1 سه شنبه 16-14و 18-16 ----
  7 12722 آسيب شناسي عمومي 2   يكشنبه 10-8 23/10/96
  8 12723 آزمايشگاه آسيب شناسي عمومي   1 چهارشنبه 10-8 و12-10و 14-12 ---
  9 12724 باكتري شناسي پزشكي 3  

يكشنبه12-10 (ثابت)

يكشنبه 14-12 (ه.ز)

26/10/96
  10 12725 آزمايشگاه باكتري شناسي پزشكي   1 دوشنبه 16-14 و 18-16 -----
  11 12726 قارچ شناسي پزشكي(گروه A) 2   دو شنبه 12-10 17/10/96
  12 17166 قارچ شناسي پزشكي(گروه B) 2   دو شنبه 14-12 17/10/96
  13 12727 آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي   1

شنبه 16-14 و 18-16

و دوشنبه 10-8

----
  14 12728 اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه 1   سه شنبه 14-12 (ه.ز) 24/10/96
  15 12729 تاريخ امامت خواهران 2   يكشنبه 16-14 28/10/96
  16 12730 تاريخ امامت برادران 2   سه شنبه 12-10 28/10/96
           

برنامه هفتگى رشته علوم آزمايشگاهي ورودي 95

نيمسال اول   97-96
رديف كد درس نام درس نظري عملي زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 12732 ژنتيك پزشكي 1   سه شنبه 14-12(ه.ز) 27/10/96
2 12733 انگل شناسي 2(تك ياخته و حشره) 2   يكشنبه 12-10 16/10/96
3 12734 آزمايشگاه انگل شناسي 2   1 سه شنبه 10-8 و 12-10 ---
4 12735 بيوشيمي پزشكي 1 3  

يكشنبه 16-14(ثابت)

يكشنبه 18-16(ه.ف)

23/10/96
5 12736 آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي 1   1 چهارشنبه 10-8 و12-10و 14-12 -----
6 12737 ميكروب شناسي عمومي 2   دو شنبه 12-10 18/10/96
7 12738 آزمايشگاه ميكروب شناسي عمومي   1 پنجشنبه 10-8 و12-10و 14-12 ----
8 12739 روان شناسي عمومي 2   يكشنبه 14-12 25/10/96
9 12740 بهداشت عمومي و اپيدميولوژي 2   يكشنبه10-8 21/10/96
10 12741 متون انگليسي و ترمينولوژي پزشكي 2   دو شنبه 14-12 20/10/96
11 12742

اخلاق اسلامي خواهران

(مشترك با بهداشت)

2   دوشنبه 16-14 28/10/96
12 12743 اخلاق اسلامي برادران 2   دوشنبه 16-14 28/10/96
13 اخذكد از سايت تربيت بدني 1   1 ---------- -----
         

برنامه هفتگى رشته علوم آزمايشگاهي ورودي 96

نيمسال اول   97-96
  رديف كد درس نام درس نظري عملي زمانهای تشکیل کلاس امتحان
  1 12744 فيزيك عمومي 2   دو شنبه 12-10 25/10/96
  2 -- آزمايشگاه فيزيك عمومي   1 يكشنبه 10-8 و12-10و 14-12 ---
  3 12745 شيمي عمومي 2   چهار شنبه 14-12 18/10/96
  4 --- آزمايشگاه شيمي عمومي   1 شنبه ها ---
  5 12746 آناتومي نظري 2   دوشنبه 10-8 16/10/96
  6 12747 آناتومي عملي   1 يكشنبه 10-8 و12-10و 14-12 ---
  7 12748 زيست شناسي سلولي و مولكولي 2 1 سه شنبه 18-16 23/10/96
  8 12749 فارسي عمومي 3  

چهارشنبه 12-10(ثابت)

چهارشنبه 10-8 (ه.ف)

27/10/96
  9 12750 زبان انگليسي 3  

سه شنبه14-12(ثابت)

سه شنبه12-10(ه.ف)

20/10/96
  10 12638

انديشه اسلامي 1 خواهران

(مشترك هوشبري)

2   دو شنبه 16-14 21/10/96
  11 12639

انديشه اسلامي 1 برادران

(مشترك هوشبري)

2   دوشنبه 18-16 21/10/96
           

 

 

برنامه هفتگى رشته علوم آزمايشگاهي ورودي 93

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم