شنبه, 31 فروردين 1398

برنامه بهداشت مدارس مهر 94

رديف كد درس نام درس واحد نظری واحد عملی کاراموزی زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 12627 كاراموزي آموزش عملي بهداشت در مدارس 0 0 4 شنبه تا سه شنبه 12-7.30 ------
2 12628 اصول سرپرستي 2 0 0 يكشنبه12-14 19/10/96
3 12629 اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي 2 0 0 دوشنبه 18-16 26/10/96
4 12630 كارآفريني 2 1 0 سه شنبه 14-12و سه شنبه 16-14 21/10/96
5 12679 اپيدميو لوژي بيماريهاي شايع كودكان 3 0 0 چهارشنبه 12-10 و 14-12 17/10/96
6 12742 اخلاق اسلامي 2 0 0 دوشنبه 16-14 28/10/96
7 12680 فيزيك پيش دانشگاهي 2 0 0 يكشنبه16-14 24/10/96
    جمع واحد 13 1 4    
               
               

برنامه هفتگى رشته بهداشت مدارس بهمن 94

نيمسال اول 97-96
رديف كد درس نام درس واحد نظری واحد عملی کارآموزی زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 12627 كاراموزي آموزش عملي بهداشت در مدارس 0 0 4 شنبه تا سه شنبه 12-7/30 -----
2 12628 اصول سرپرستي 2 0 0 يكشنبه 16-14 19/10/96
3 12629

اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي

2 0

0

دوشنبه 18-16 96/10/26
4 12679

اپيدميو لوژي بيماريهاي شايع كودكان

3 0 0 چهارشنبه 12-10 و 14-12 96/10/17
5 14016 ضايعات فيزيكي 1 0 0 يكشنبه 14-12 ه.د. ز 25/10/96
6 14023 نشانه شناسي 2 0 0 شنبه 14-12 18/10/96
7 12680 فيزيك پيش دانشگاهي 2 0 0 يكشنبه 16-14 24/10/96
8 1423 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي 2 0 0 سه شنبه     18-16 23/10/96
9 12682 دانش خانواده 2 0   سه شنبه 16-14 21/10/96
10 14019 بهداشت خانواده ومدارس 2 0 0 چهارشنبه 10-8 20/10/96
11 14020 دارو شناسي 2 0 0 شنبه 14-16 28/10/96
    جمع واحد 20 0 4    

برنامه هفتگى رشته بهداشت مدارس مهر 95

نيمسال اول 97-96
رديف كد درس نام درس واحد نظری کارآموزی زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 14022 آموزش عملي در كلينيك تخصصي 0 3 شنبه تا سه شنبه 12-7/30 -----
2 14016 ضايعات فيزيكي 1 0 يكشنبه 14-12 ه.د. ز 25/10/96
3 14017 نشانه شناسي 2 0 شنبه 14-12 18/10/96
4 14023 اصول و فنون مشاوره و راهنمايي 2 0 سه شنبه       18-16 23/10/96
5 12682 دانش خانواده 2 0 سه شنبه 16-14 21/10/96
6 14019 بهداشت خانواده ومدارس 2 0 چهارشنبه 10-8 20/10/96
8 14020 دارو شناسي 2 0 شنبه 14-16 28/10/96
9 14021 رياضي عمومي

3

0

يكشنبه 14-12ه.د. فردو

يكشنبه 16-14

16/10/96
10 12681 وصاياي امام 1 0 سه شنبه 14-12 26/10/96
11   جمع واحد 15 3    


برنامه هفتگى رشته بهداشت مدارس بهمن 95و مهر 96گروه A

                                            نيمسال اول97-96
رديف كد درس نام درس زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 14028 تغذيه كاربردي یکشنبه 16-14 96/10/26
2 14026 زيست شناسي

شنبه 14-12 ثابت و

دوشنبه 12-10 ه.د. فرد

96/10/28
3 14025 روانشناسي تربيتي دوشنبه 16-14 96/10/17
4 14031 فيزيك پيش دانشگاهي   يكشنبه18-16 96/10/24
5 14027 اموزش بهداشت وارتباطات سه شنبه 12-10 ه.فرد 96/10/21
6 14018 رياضي پيش دانشگاهي سه شنبه 10-8 96/10/20
7 14030 بيماريهاي شايع كودكان سه شنبه 14-12 96/10/28
8 14029 زبان پيش دانشگاهي دوشنبه 14-12 96/10/16
9 14024 فارسي پيش دانشگاهي شنبه 12-10 96/10/27
10 گروه فيزيك آزمايشگاه فيزيك(فقط بهمن 95) شنبه 16-14 ------
         

برنامه هفتگى رشته بهداشت مدارس مهر 96 گروه B

نيمسال اول97-96
رديف كد درس نام درس واحد نظری واحد عملی زمانهای تشکیل کلاس امتحان
1 20980 تغذيه كاربردي 1 1 شنبه 10-8 96/10/26
2 14026 زيست شناسي 3 0

شنبه 14-12 ثابت و

دوشنبه 12-10 ه.د. فرد

96/10/18
3 20984 روانشناسي تربيتي 2 0 دوشنبه14-12 96/10/17
4 12680 فيزيك پيش دانشگاهي 2 0 يكشنبه16-14 96/10/24
5 20985 اموزش بهداشت وارتباطات 1 1 سه شنبه 12-10ه.زوج 96/10/21
6 20982 رياضي پيش دانشگاهي 2 0 يكشنبه 18-16 96/10/20
7 14030 بيماريهاي شايع كودكان 2 0 سه شنبه 14-12 28/1096/
8 20983 زبان پيش دانشگاهي 2 0 دوشنبه 16-14 16/10/96
9 14024 فارسي پيش دانشگاهي 2 0 شنبه 12-100 27/1096/
    جمع واحد 17 2    
             

 

حاضرين در سايت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم