شنبه, 31 فروردين 1398

برنامه هفتگى رشته هوشبري ورودي92

نيمسال 97-96
رديف كد درس نام درس تعداد واحد زمانهای تشکیل کلاس امتحان
ن ع
1 12657 كارآموزي عرصه 2 - 8 شنبه لغايت پنج شنبه                     ( 30/19- 30/7)  

***توجه:1- دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد

   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي                           الزامي   است                                                                                3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم در بيمارستان الزامي باشد

4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد

برنامه هفتگى رشته هوشبري ورودي 93

نيمسال اول     97-96
رديف كد درس نام درس تعداد واحد زمانهای تشکیل کلاس امتحان
ن ع
1 12656 كارآموزي عرصه 1 -

8

شنبه لغايت پنج شنبه                    

( 30/19- 30/7)

 

***توجه:1- دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد

2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                                       3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم در بيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                               4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد.

برنامه هفتگى رشته هوشبري ورودي 94

نيمسال اول     97-96
رديف كد درس نام درس تعداد   واحد زمانهای تشکیل کلاس امتحان
ن ع
1 12648 روش بيهوشي 3 4 - سه شنبه 16-14 وسه شنبه 18-16 23/10/96
2 12649 آشنايي بابيماريهاي داخلي وجراحي

 

3

-

 

سه شنبه 10-8و                                  

چهارشنبه 12-10 هفته زوج

18/10/96
3 12650 آمار زيستي وروش تحقيق

 

5/2

5/0

 

پنج شنبه 10-8 و                                        

پنج شنبه 12-10 هفته زوج

20/10/96
4 12651 مديريت دربيهوشي 1 - چهارشنبه 12-10 هفته فرد 25/10/96
5 12652 اصول مراقبت هاي ويژه

3

-

 

چهارشنبه 14-12 و                    

چهارشنبه 16-14

16/10/96
6 12653 آشنايي با قرائت وروخواني قرآن خواهران 1 - چهارشنبه 18-16 26/10/96
7

اخذكداز

دانشكده ديگر

آشنايي با قرائت وروخواني قرآن برادران 1 - -------- -----
8 12654 اخلاق اسلامي خواهران 2 - سه شنبه 14-12 28/10/96
9

اخذكداز

دانشكده ديگر

اخلا ق اسلامي برادران 2 - ----- ----
10 12655 كارآموزي 3 - 4 شنبه لغايت دو شنبه (30/19- 30/7) ----
جمع كل واحد-21 5/16   5/4

ددانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد

               2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                                     3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم در بيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                               4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد.                                                                                                                                         

برنامه هفتگى رشته هوشبري ورودي 95

نيمسال اول     97-96
رديف كد درس نام درس

تعداد

واحد

زمانهای تشکیل کلاس امتحان
ن ع
1 12640 روش بيهوشي 1 4 -

سه شنبه 18-16و

چهارشنبه 16-14

17/10/96
2 12641 واژه شناسي پزشكي

2

-

چهارشنبه 10-8 21/10/96
3 12642 خون شناسي وانتقال خون

2

-

چهارشنبه 14-12 19/10/96
4 12643 نشانه شناسي ومعاينات باليني 5/1 5/0 سه شنبه تئوري 10- 8و ( عملي دوشنبه 14-8) 23/10/96
5 12644 داروشناسي اختصاصي

3

-

سه شنبه 16-14ثابت  و  چهارشنبه 18-16 ثابت 25/10/96
6 12645 ايمونولوژي 1 -  يكشنبه 12-10هفته زوج 27/10/96
7 12646 انقلاب خواهران 2 - سه شنبه 14-12 28/10/96
8 اخذازدانشكده ديگر انقلاب برادران 2 - -------- -----
9 12647 كارآموزي 1 - 4

شنبه لغايت دوشنبه

(30/19-30/13)

 
جمع كل واحد=20 5/15 5/4

***توجه:1-برنامه عملي نشانه شناسي متعاقبا"اعلام خواهدشد برنامه خودراخالي نگهداريد..(دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد).

                   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                       3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم دربيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                                4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد                                                                                                                                            

برنامه هفتگى رشته هوشبري ورودي 96

نيمسال اول   97-96
رديف كد درس نام درس

تعداد

واحد

زمانهای تشکیل کلاس امتحان
ن ع
1 12631 آناتومي1

5/1

5/0

يكشنبه 12-10 تئوري و                      

عملي (شنبه 14-8)

16/10/96
2 12632 فيزيولوژي1 2 -  شنبه 16-14 18/10/96
3 12633 اصول پرستاري كار در اتاق عمل

5/1

5/0

سه شنبه 12-10 تئوري                    

عملي (شنبه 14-8)

26/10/96
4 12634 ميكروب شناسي واستريليزاسيون 5/1 5/0 سه شنبه 10-8 تئوري                   و عملي (شنبه14- 8) 20/10/96
5 12635 بيوشيمي 1 -    دوشنبه 12-10 24/10/96
6 12636 فيزيك هوشبري 2 -    يكشنبه 14-12 28/10/96
7 12637 زبان عمومي 3

-

سه شنبه 10-8 ثابت و                  

سه شنبه 12-10 هفته زوج

23/10/96
8 12638 انديشه اسلامي1 خواهران 2 - دوشنبه 16-14 21/10/96
9 12639 انديشه اسلامي1 برادران 2 - دوشنبه 18-16 21/10/96
جمع كل واحد =16 5/14 5/1

***توجه:1-گروه بندي برنامه عملي ميكروب شناسي وعملي آناتومي 1 وعملي اصول پرستاري كار در اتاق عمل متعاقبا"اعلام خواهدشد برنامه خودراخالي نگهداريد. (دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد).                                                                                                                                                   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                                     3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم دربيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                               4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد              

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم