شنبه, 31 فروردين 1398

نيمسال اول 96-95( بهداشت مدارس ورودي مهر 94)

رديف

كد درس

نام درس

زمانهای تشکیل کلاس

امتحان

1

16705

اموزش عملي در كلينيك تخصصي

شنبه تا چهارشنبه

12-30/7

---------

2

16706

رياضي عمومي

يكشنبه 14-16 ثابت و يكشنبه 18-16 ه.د.ف

18/10/1395

3

16707

كودكان استثنايي

چهارشنبه 18-16

20/10/1395

4

16708

بهداشت خانواده ومدارس

دوشنبه 14-12

22/10/1395

5

16709

تغذيه كاربردي

چهارشنبه 16-14

27/10/1395

6

16710

داروشناسي

دوشنبه 16-14

25/10/1395

7

16711

نشانه شناسي

سه شنبه 16-14

28/10/1395

8

16712

بهداشت محيط و حرفه

سه شنبه 14-12

30/10/95

9

10

نيمسال اول 96-95( بهداشت مدارس ورودي بهمن 94)

 

رديف

كد درس

نام درس

زمانهای تشکیل کلاس

امتحان

 

1

16705

اموزش عملي در كلينيك تخصصي

شنبه تا چهارشنبه

12-30/7

---------

 

2

16706

رياضي عمومي

يكشنبه 14-16 ثابت و يكشنبه 18-16 ه.د.ف

18/10

3

16713

بيماريهاي شايع كودكان

دوشنبه 14-12

30/10

4

16714

آموزش بهداشت وارتباطات

شنبه 10-8

20/10

5

16709

تغذيه كاربردي

چهارشنبه 16-14

27/10

6

16716

روانشناسي تربيتي

شنبه 12-10

25/10

7

12108

فارسي پيش

دوشنبه16-14

29/10

8

16719

زبان پيش

پنجشنبه 14-12

23/10

9

 

نيمسال اول 96-95( بهداشت مدارس ورودي مهر 95)

 

رديف

كد درس

نام درس

زمانهای تشکیل کلاس

امتحان

 

1

16713

بيماريهاي شايع كودكان

دوشنبه 14-12

30/10/95

 

2

16714

آموزش بهداشت وارتباطات

شنبه 10-8

20/10/95

 

3

16715

زيست شناسي عمومي

پنجشنبه 10-8 ه.د .ز

پنجشنبه 12-10 ثابت

21/10/95

 

4

16716

روانشناسي تربيتي

شنبه 12-10

25/10

 

5

12108

فارسي پيش

دوشنبه16-14

29/10

 

6

16718

فيزيك عمومي

دوشبه 12-10

28/10

 

7

---

آزمايشگاه فيزيك

طبق برنامه گروه فيزيك

---

8

16719

زبان پيش

پنجشنبه 14-12

23/10

9

16717

رياضي پيش

سه شنبه 10-8

18/10حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم