چهارشنبه, 30 بهمن 1398

مقطع رشته هوشبرى و اتاق عمل كارشناسى پيوسته :

طول مدت تحصيل : حداقل 4 سال و حداكثر 6 سال مى باشد

تعداد واحدهاى مجاز در هر ترم :حداقل 12 و حداكثر 20 واحد

حداقل نمره قبولى : در دروس تئورى 10 و در كارآموزى در عرصه 12 مى باشد

تعريف كار آموزى در عرصه :

ترم آخر تحصيل به كار آموزى در عرصه اختصاص داشته كه 24 واحد در قالب 2 ترم ارائه مى گردد

مشروط شدن :اگر معدل در هر ترم كمتر از 12 باشد دانشجو مشروط بوده و در صورتيكه 2 ترم متوالى و يا متناوب مشروط گردد اخراج خواهد شد .

غيبت : غيبت موجه در دروس تئورى 17/4 و دروس آزمايشگاهى 17/2 و دروس كارآموزى 10/1 مى باشد.

تعداد واحدهاى انتخابى در ابستان حداكثر 6 واحد درسى مى باشد .

اخذ واحد درسى با واحد كارآموزى در عرصه مجاز نمى باشد .

حاضرين در سايت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم