پنج شنبه, 31 خرداد 1397

فيلد هاي آموزش باليني دانشجويان علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

ارگانهاي درماني آموزشي

نام بيمارستان

نوع آزمايشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

آريا

آزمايشگاههي تشخيص طبي(هورمونشناسي، سرم،هماتولوژي، ادرار،انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، پاتولوژي)

22 بهمن

آزمايشگاههي تشخيص طبي(هورمونشناسي، سرم،هماتولوژي، ادرار،انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، پاتولوژي)

تامين اجتماعي

فارابي

آزمايشگاههي تشخيص طبي(هورمونشناسي، سرم،هماتولوژي، ادرار،انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، پاتولوژي)

17 شهريور

آزمايشگاههي تشخيص طبي(هورمونشناسي، سرم،هماتولوژي، ادرار،انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، پاتولوژي)

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم