چهارشنبه, 30 بهمن 1398

قوانين

دانشجو محترم گروه اتاق عمل

توجه به نكات مهم ذيل جهت پيشگيري از مشكلات آموزشي و خسارات جبران ناپذير ناشي از آن در طي دوران تحصيل الزامي است:

1. در طي دوره هاي كارآموزي جابجايي دانشجويان در گروه غير قانوني است مگر در موارد خاص(تعيين موارد خاص ،پس از بررسي درخواست دانشجو در شوراي آموزشي گروه وصدور مجوز كتبي توسط اين شورا مشخص ميگردد).

2. دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد.

3. مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است

4. عواقب ناشي ازعدم رعايت پيشنيازدروس برطبق چارت درسي بعهده خوددانشجو مي باشد (در انتخاب واحد دقت بفرمائيد)

5. در مراجعه جهت بررسي مشكلات، دانشجو موظف است سلسله مراتب را رعايت كند :

6. (كارشناس آموزشي گروه مديرگروه رياست دانشكده)

7. عدم ورود به كلاس وكارآموزي پس از حضور يافتن استاد مربوطه

8. گذراندن كليه دروس اعم ازعمومي يا اختصاصي قبل از كارورزي در عرصه

9. رعايت نكات ذيل درمحيط كار آموزي وكارگاهها الزامي است: - رعايت اخلاق وشئونات اسلامي - نصب كارت شناسايي برروي يونيفرم - جهت خانمها: مانتو سفيد ضخيم وگشاد ،مقنعه مشكي بلند ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش پرستاري مشكي (در اتاق عمل مانتو ،مقنعه ،شلوار ودمپايي آبي) - جهت آقايان: مانتو سفيد ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش پرستاري مشكي (در اتاق عمل بلوز،شلوار ودمپايي آبي ) - استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد (فردخاطي به كميته انضباطي معرفي ميگردد) يادآوري ميگرددهرگونه تماس با استاد از طريق تلفن ميتواند از جانب استاد پيگيرد قانوني داشته باشد - بهمراه داشتن خودكار( آبي ،مشكي،قرمز)،مداد،دفترچه يادداشت،ساعت (ثانيه شماردار) و(شكلات در پراتيك) وخوردن صبحانه قبل از ورود به محيط درس وكار الزامي است

- عدم استفاده ازشلوار جين ،لوازم آرايشي و زيورآلات وناخن بلند(بيش از 6/0 ميليمتر)

10. مبدا سرويس بيمارستانها: مقابل دانشكده (عواقب عدم حضور بموقع بعهده دانشجواست)

- زمان رفت سرويس ها:صبح 7 بعداز ظهر13

- زمان برگشت: صبح 13 بعداز ظهر19

11. درطول تحصيل دانشجوموظف به رعايت حضوردرمحل كارآموزي ياكلاس طبق برنامه تعيين شده مي باشدوگروه هيچ مسئوليتي درقبال عواقب ناشي ازعدم رعايت رانخواهد داشت

12. غيبت دردروس نظري، عملي و كارآموزي باارائه مدرك مستند وتشخيص استاد مربوطه موجه شناخته ميشود ؛در صورت غيبت غير موجه ويا موجه بيش از حد تعيين شده طبق آئين نامه آموزشي ،نمره درآن درس صفر محسوب ميشود.

13. در صورت غيبت بيش از حد مجازدر كارآموزي عليرغم كسب نمره از ساير موارد برگه ارزشيابي كار آموزي،نمره صفر بدليل غيبت منظور خواهد شدونيز شركت در امتحان پايان فيلد الزامي است

14. در صورت عدم اخذ يا كسب نمره قبولي دردروس پيشنياز در ترم بعد در صورت ارائه درس ومجوز شوراي همزمان با درس وابسته بايد هم اخذ گردد

15. دانشجوي متقاضي مرخصي بايد درزمان مقرر اقدام نمايد در غير اين صورت برابر آئين نامه آموزشي وضعيت تحصيلي غايب براي اودرنظر گرفته خواهد شد (آقايان جهت لغو معافيت تحصيلي به حوزه نظام وظيفه معرفي خواهند شد)

16. دانشجو فارغ التحصيل حداكثر 15روز پس از ثبت نمرات فرصت مراجعه به امور فارغ التحصيلان جهت انجام امور فراغت از تحصيل را خواهد داشت در غير اين صورت برابر آئين نامه آموزشي رفتار خواهد شد

17. در موارد معرفي به شهرستان هاي ديگر جهت اخذ درس با واحدهاي ديگر دانشگاه آزاد اسلامي ، در صورت هرگونه مغايرت با ليست دروس واحد مبدا، اصلاح دروس وتحويل فرم اصلاح به سازمان مركزي الزامي است در غير اين صورت امكان حضور در امتحانات پايان ترم وجود نخواهد داشت .

18. عدم قطعي كردن دروس انتخابي در هنگام انتخاب واحد منجر به پاك كردن درس از ليست دروس انتخابي دانشجو ازسوي دانشگاه ميگردد وچنانچه هيچ درسي قطعي نشده باشد نيمسال مزبور مرخصي تحصيلي بااحتساب سنوات محسوب ميگردد؛لذا پس از اتمام انتخاب واحد يا حذف واحد پوشه خود را چك كنيد

19. درصورت انتخاب واحد با ساير رشته ها ،حتما از عدم تداخل كلاس اطمينان حاصل كنيد (درصورت تداخل روز امتحان پس از زمان حذف واضافه ي ابتداي ترم به مسئول آموزش دانشكده اطلاع داده و فرم مخصوص توسط ايشان تكميل گردد.

مربي محترم گروه اتاق عمل

خواهشمند است نكات مهم ذيل راجهت هرچه بهتر برگزار شدن كارآموزي وپيشگيري از مشكلات آموزشي و خسارات جبران ناپذير ناشي از آن در طي ترم دردستور كار خود قرار دهيد

1. در طي دوره هاي كارآموزي جابجايي دانشجويان در گروه غير قانوني است مگر در موارد خاص(تعيين موارد خاص ، توسط نامه از طريق گروه به شما اعلام ميگردد)

2. دانشجو از اهداف ومعيارهاي آموزشي در اولين روز كارآموزي آگاه گردد

3. جهت بررسي مشكلات، سلسله مراتب لطفا رعايت شود: (كارشناس آموزشي گروه مديرگروه رياست دانشكده)

4. ممانعت از ورود دانشجو به كارآموزي پس از حضور يافتن مربي مربوطه

5. رعايت نكات ذيل الزامي است: - رعايت اخلاق وشئونات اسلامي - نصب كارت شناسايي برروي يونيفرم - جهت خانمها: مانتو سفيد ضخيم وگشاد ،مقنعه مشكي بلند ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش پرستاري مشكي (در اتاق عمل مانتو ،مقنعه ،شلوار ودمپايي آبي) - جهت آقايان: مانتو سفيد ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش پرستاري مشكي (در اتاق عمل بلوز،شلوار ودمپايي آبي ) -استفاده ازموبايل ممنوع مي باشد (فردخاطي به كميته انضباطي معرفي ميگردد) يادآوري ميگرددهرگونه تماس با استاد از طريق تلفن ممنوع بوده ( استاد ميتواند فردخاطي را به كميته انضباطي معرفي كند)

- عدم استفاده ازشلوار جين ،لوازم آرايشي و زيورآلات وناخن بلند(بيش از 6/0 ميليمتر)

6. مبدا سرويس بيمارستانها: مقابل دانشكده (عواقب عدم حضور بموقع بعهده دانشجواست)

- زمان رفت سرويس ها:صبح 7 بعداز ظهر13

- زمان برگشت: صبح 13 بعداز ظهر19

7. دانشجوموظف به رعايت حضوردرمحل كارآموزي طبق برنامه تعيين شده مي باشدوگروه هيچ مسئوليتي درقبال عواقب ناشي ازعدم رعايت رانخواهد داشت

8. غيبت در كارآموزي باارائه مدرك مستند به گروه وتشخيص مديرگروه موجه شناخته ميشود ( اخذ نامه از مدير گروه جهت جبران كسر الزامي است حتي براي 1ساعت غيبت)

9. در صورت غيبت بيش از حد مجازدر كارآموزي عليرغم كسب نمره از ساير موارد برگه ارزشيابي كار آموزي،نمره صفر بدليل غيبت منظور خواهد شد

10. حداكثر 5روز پس ازاتمام كارآموزي، نمرات به دفتر گروه تحويل داده شودزيرابدليل تعويق در ثبت نمرات انتخاب واحد دانشجو وپرداخت حق التدريس جنابعالي با مشكل روبروخواهد شد

11. تكميل مدارك جهت عدم بتعويق افتادن واريز حق التدريس جنابعالي هرچه سريعتر صورت گيرد

12. درصورت عدم امكان حضور در بيمارستان لطفا حتما حداقل يكهفته قبل مراتب را كتبا به گروه اعلام فرمائيد

13. بازديد مدون از بيمارستان ها توسط مدير گروه انجام خواهد گرفت


حاضرين در سايت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم