پنج شنبه, 31 خرداد 1397

دانشجويان محترم هوشبري ورودي 95

***توجه:1-گروه بندي برنامه عملي ميكروب شناسي وعملي آناتومي 1 وعملي اصول پرستاري كار در اتاق عمل متعاقبا"اعلام خواهدشد برنامه خودراخالي نگهداريد. (دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد).                                                                                                                                                   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                                        3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم دربيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                               4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد                                                                                                                                           آدرس آزمايشگاه عملي ميكروب شناسي:دانشكده پيراپزشكي يا( بين چهارراه خسروي وچهارراه شهدا – كوچه سراب-دانشكده پزشكي دكتر شاهين فر )

دانشجويان محترم هوشبري ورودي 94

                                ***توجه:1-برنامه عملي نشانه شناسي متعاقبا"اعلام خواهدشد برنامه خودراخالي نگهداريد..(دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد).

                   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                       3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم دربيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                              4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد                                                                                                                                          

      دانشجويان محترم هوشبري ورودي 93

                              ***توجه:1- دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد

2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي است                                                                                                                                                       3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم در بيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                               4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد

      دانشجويان محترم هوشبري ورودي 92و91

***توجه:1- دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه كلاسي وكارآموزي يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد

   2-مراجعه حداقل يك بار درطول هفته به صفحه مخصوص دانشجو(وب گاه)درسايت دانشگاه جهت آگاهي از آخرين وضعيت تحصيلي ،اطلاعيه خاص دانشجو يا درس ونيز مشاهده اشكالات آموزشي الزامي     است                                                                          3- نصب كارت شناسايي برروي اونيفرم در بيمارستان وكارگاه هاي عملي الزامي باشد.                                                                                                                              4- استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد.              

حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم