پنج شنبه, 31 خرداد 1397

      

    

 
 

دانشگاه آزا د اسلامي مشهد

دانشكده پيراپزشكي

طرح درس

رشته و مقطع :                                                  نيمسال :

نام درس                                                     پيشنياز :

تعداد واحد :                          

نام استاد و تخصص مربوطه :

فراگيران :

مكان تشكيل كلاس : زمان تشكيل كلاس :                                 

 

 

 

 


هدف كلي :

 

 

 

 

                   عناوين درس :

 

 

 

وظايف فراگيران :

 

 

روش ارزشيابي :

1-

2-

3-

4-

جمع نمره

 

منابع :

 

1-

2-

جلسه و تاريخ عنوا ن اهداف رفتاري(جزئي) وسايل كمك آموزشي روش تدريس
جلسه اول        

جلسه دوم

       

جلسه سوم

       

جلسه چهارم

       

جلسه پنجم

       

جلسه ششم

       

جلسه هفتم

       

جلسه هشتم

       
جلسه نهم        

جلسه دهم

       

جلسه يازدهم

       

جلسه دوازدهم

       

جلسه سيزدهم

       

جلسه چهاردهم

       

جلسه پانزدهم

       

جلسه شانزدهم

       

حاضرين در سايت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم