پنج شنبه, 31 خرداد 1397

فيلد هاي آموزش باليني دانشجويان هوشبري دانشكده پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

ارگانهاي درماني آموزشي

نام بيمارستان

فيلدهاي آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

آريا

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

22 بهمن

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

تامين اجتماعي

فارابي

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

17 شهريور

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

ارتش

550ارتش

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

نيروي انتظامي

ثامن

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

علوم پزشكي

قائم(عج) ،امام رضا (ع)، دكترشيخ،دكترشريعتي، شهيدكامياب، شهيد هاشمي نژاد، طالقاني

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

خصوصي و خيريه

امام زمان

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

امام سجاد

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

بنت الهدي

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم