سه شنبه, 01 اسفند 1396

فيلد هاي آموزش باليني دانشجويان هوشبري دانشكده پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

ارگانهاي درماني آموزشي

نام بيمارستان

فيلدهاي آموزشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

آريا

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

22 بهمن

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

تامين اجتماعي

فارابي

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

17 شهريور

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

ارتش

550ارتش

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

نيروي انتظامي

ثامن

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

علوم پزشكي

قائم(عج) ،امام رضا (ع)، دكترشيخ،دكترشريعتي، شهيدكامياب، شهيد هاشمي نژاد، طالقاني

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

خصوصي و خيريه

امام زمان

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

امام سجاد

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

بنت الهدي

اناق عمل- بخش هاي داخلي وجراحي- بخش هاي ويژه ( اورژانس،ICU،CCU)

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم