پنج شنبه, 31 خرداد 1397

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد مشهد

دانشکده پيرا پزشکی

گروه هوشبري

نشانه شناسي ومعاينات باليني

5/0: تعداد واحد

 

نام دانشجو

ورودی

نوع واحد :عملي

ساعت تدريس: 17 ساعت

محل اجرا :پراتيك

فراگيران:دانشجويان محترم هوشبري

مقطع: كارشناسي

ترم :

 

 

شرح وظایف:

1-حضور بموقع و فعال

2-رعایت فرم پرستاری

* جهت دانشجویان خانم

 روپوش سفید وشلوار ومقنعه وجوراب وکفش پرستاری طبی مشکی

* جهت دانشجویان آقا

 روپوش سفید و شلوار و جوراب و کفش پرستاری طبی مشکی

3- سرعت عمل ودقت عمل

4- برخورد ورفتار مناسب ورعایت شئونات

5- انجام تکنیکهای تدریس شده در حضور مربی

6- ارائه بموقع فعالیت های پژوهشی(پوستر،فلیپ چارت،پمفلیت،ترجمه)

7-دقت در حفاظت وتحویل بموقع وسائلی که در اختیار وی قرار می گیرد

8- با استفاده از شبیه سازی نحوه برقراری ارتباط با مددجو وانجام مراقبت از وی را نمایش دهد

 

 

شرح درس

در این درس دانشجو با اصول معاينه باليني دستگاههاي مختلف بدن،گرفتن شرح حال بيمار و انجام معاينات فيزيكي آشنا شده ،قادر خواهد بود درفراهم نمودن وسايل و امكانات مورد نياز براي انجام معاينات فيزيكي و بررسي وضعيت سلامت بيمار به پزشك معالج كمك نمايد. همچنين علائم حياتي بيماران را بطور دقيق كنترل نموده ،نسبت به تكميل مدارك مورد نياز اقدام نمايد.

 

 

هدف کلی

آشنايي با اصول معاينه باليني ،گرفتن شرح حال و چگونگي انجام معاينات فيزيكي

،وسايل مورد نياز جهت معاينه

 

وسايل مورد نياز

فعاليت هاي  دانشجويان

شيوه تدريس و رسانه آموزش

اهداف ويژه

در پايان هر مبحث دانشجوبايستي قادر باشد

اهداف كلي

آشنايي دانشجويان با

تاريخ

تعداد جلسات

 

فشار سنج -

ترمومتر

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

ارتباط صحیح با بيمار بر قرارکند

نیاز های بیمار را طبق هرم مازلو بر طرف مي کند

پذیرش بیمار را بطور صحیح انجام مي  دهد

-کنترل وزن

-کنترل علائم حیاتی

پذيرش كردن بيمار

 

1

فشار سنج -

ترمومتر

برگ چارت علائم حياتي

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

واژه ھای مصطلح در کنترل علائم حیاتی را ترجمھ مي  کند

روش ھای مختلف کنترل دما را با یکدیگر مقایسھ مي  نماید

-کنترل فشارخون ازطریق دست

کنترل فشارخون از طریق پا

کنترل نبض حداقل از سه نقطه متفاوت

تنفس بيمار را اندازه گيري كند ومقايسه با ميزان طبيعي

- ثبت صحیح علائم حیاتی

كنترل علائم حياتي

 

2

مانكن  سمع قلب

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

معاينه پوست وضمائم آن را انجام ميدهد

مو ها را از رنگ توزيع وشكندگي معاينه ميكند

سر وگردن را معاينه ميكند

دامنه حركتي سر وگردن را به طرفين انجام ميدهد

وريدهاي گردن را بطور صحيح معاينه مي كند

نبض گيجگاهي را به طور صحيح ميگيرد

قلب را بطور صحيح سمع مي كند

ريه را بطور صحيح سمع ميكند

قفسه سينه را بطور صحيح معاينه ميكند

قفسه سينه را مشاهد ميكند

صداهاي غير طبيعي قلب را تشخيص ميدهد

صداهاي غير طبيعي ريه را تشخيص ميدهد

معاينه پوست ،مو ،ناخن ها ،سر وگردن

قلب

 

3

گوشي دستگش ومانكن

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

شكم را معاينه ميكند وتفاوت يافته هاي طبيعي وغير طبيعي را بيان ميكند

كبد را بدرستي لمس  و معاينه ميكند

طحال را بدرستي لمس و معاينه ميكند

كليه ها را بدرستي معاينه  ميكند

شكم را از نظر علائم زير بررسي ميكند

رحم وتخمدان را بدرستي معاينه  ميكند

Rebound Tenderness

Rovsing

Obturtor

Ileopsoas

علامت مورفي

علامت ترنر

علامت كوان

برسي شكم

 

4

اتوسكوپ افتالموسكوپ

مانكن معاينه چشم وگوش

دياپازوم

چراغ قوه

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

ساختمان خارجي چشم را بطور صحيح معاينه ميكند

چشم را از نظر حدت بيني بررسي ميكند

چشم را از نظر ميدان بينايي بررسي ميكند

با افتالموسكوپ ته چشم را مي بيند

با چراغ قوه پاسخ مردمكها را به نور ميبيند

ساختمان خارجي گوش را معاينه ميكند

با دياپازم شنوايي بيمار را مي سنجد

گوش را از نظر حدت شنوايي بررسي ميكند

ساختمان خارجي بيني را معاينه ميكند

دهان وحلق را معاينه مي كند

دندانها را معاينه ميكند

سينوس ها را با روش مناسب معاينه مي كند

بررسي چشم وگوش وحلق وبيني

 

5

گوشي متر مانكمن سمع ريه

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

وسالايل لازمرا براي ارزيابي قفسه سينه آماده ميكند

خطوط راهنما براي معاينه قفسه سينه را بيان ميكند

قسمت قدامي قفسه سينه را سمع ميكند

قسمت خلفي  قفسه سينه را سمع ميكند

صداهاي طبيعي را از غير طبيعي ها تشخيص مي دهد

 

 

بررسي قفسه سينه

 

6

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

 

راه رفتن بيمار را بررسي ميكند

از نظر ناهنجاري هاي اسكلتي مددجو را برسي و موارد غير طبيعي را نام مي برد

قدرت تون عظلاني را برسي ميكند

مفاصل را بررسي ميكند

از نظر درد عظلاني مددجو را بررسي ميكند

از نظر حسي آزمايشات لازم را انجام ميدهد

مقياس كوماي گلاسكورا شرح ميدهد

سطح هوشياري را اندازه گيري ميكند

علامت رمبرگ ولازس را بيان ميكند

تستهاي تحريك مننژ را انجام ميدهد

رفكس هاي مهم اندام ها را بيان ميكند

بررسي سيستم  عصبي اسكلتي

 

7

 

 

 

يك نمونه از برگه هاي چارت را اماده وبر اساس تئوريها وعملي هاي كه تدريس شده شرح حال ميگرد

نحوه ثبت معاينه فيزيكي

 

8

 

حاضرين در سايت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم