پنج شنبه, 31 خرداد 1397

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد مشهد

دانشکده پيرا پزشکی

گروه هوشبري

فوريت هاي پزشكي

5/0واحد عملی

 

 

نام دانشجو

ورودي

نوع واحد :عملي

ساعت تدريس:

محل اجرا :

فراگيران:

مقطع: كارشناسي

ترم :

 

 

شرح وظایف

1-حضور بموقع و فعال

2-رعایت فرم پرستاری

* جهت دانشجویان خانم

 روپوش سفید وشلوار ومقنعه وجوراب وکفش پرستاری طبی مشکی

* جهت دانشجویان آقا

 روپوش سفید و شلوار و جوراب و کفش پرستاری طبی مشکی

3- سرعت عمل ودقت عمل

- برخورد ورفتار مناسب ورعایت شئونات

5- انجام تکنیکهای تدریس شده در حضور مربی

6- ارائه بموقع فعالیت های پژوهشی(پوستر،فلیپ چارت،پمفلیت،ترجمه)

7-دقت در حفاظت وتحویل بموقع وسائلی که در اختیار وی قرار می گیرد

8- با استفاده از شبیه سازی نحوه برقراری ارتباط با مددجو وانجام مراقبت از وی را نمایش دهد

 

 

عنوان درس : فوريتهاي پزشكي                                      سال تحصيلي:

تعداد واحد:                                                                       فرا گيران:

پيش نياز:                                                                         مدرسين:

مكان تدريس:                                                      روز و ساعت تدريس:

 

هدف کلی

فراگيري مهارتهاي لازم در بر خورد اوليه با بيماران در فوريتهاي پزشكي وبحرانها،كسب توانمندي  لازم در كمك به انجام (عمليات احياء قلبي، ريوي و مغزيCPCR) و توانايي بكار گيري تجهيزات و وسائل مر بوطه

 

تعداد جلسات

تاريخ

اهداف كلي

آشنايي دانشجويان با

اهداف ويژه

در پايان هر مبحث دانشجوبايستي قادر باشد

شيوه تدريس و رسانه آموزش

فعاليت هاي  دانشجويان

 

 

فعاليت هاي  دانشجويان

1

 

تاريخچه وتعريف CPRوباز كردن  راه هوايي

-ايست قلبي را تعريف وعلل ايجاد آن را بيان نمايد

اهداف CPRرا بداند

موانع CPRرا ليست كند

مانور باز كردن راه هوايي در اثر انسداد زبان وجسم خارجي را انجام دهد

Head til-Chine Lift

Jaw Thrust

Himlich

روشهاي اكسيژن رساني به بيمار را انجام دهد

Mouth ToMouth-LMA-ETT

تفاوت هاي راه باز كردن راه هوايي در كودكان وبزرگسالان را بيان كند

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي راه هوايي

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

2

 

تفاوت ALSوBLS

ماساژ قلبي

تفاوت هاي ALSوBLSرا در مورد الگوي تنفس وماساژ قلبي را بيان كند

نكات لازم قبل از انجام ماساژ را رعايت كند (قرار دادن Back bord،پوزيشن مناسب احيا كننده،قراري گيري مناسب محل مناسب دستها بر روي قفسه سينه و.......)

نحوه انجام Chest compressionرا به صورت عملي روي مانكن انجام دهد

كميت ها وكيفت در مورد نحوهCompression Chestرا بيان كند (تعداد،ريتم و عمق مناسب)

تفاوت هايChestCompressionدر نوزادان،

اطفال و بزرگسالان را بيان كند

عوارض Chest Compressionراليست كند

 

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

3

 

دفيبريلاتورو AED

نقش AEDوالكتروشوك تراپي را در حمايت گردش خون شرح دهد

انواع شوك وانديكاسيون هر كدام را شرح دهد

مراحل انجام شرح دهد

مراحل انجام شوك را به ترتيب انجام دهد (تعيين ميزان ژول ،شارژ،وتخليه شارژ)

اقدامات لازم قبل از انجام شوك بيان ميكند(استفاده از ژل بر روي پدل ها،قطع اكسيژنو اعلام جدا شدن همه از بيمار)

تفاوت هاي الكترو شوك در اطفال و بزرگسالان را شرح دهد

 

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه ودستگاه الكترو شوك

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

4

 

مانيتورينگ و داروهاي قابل استفاده در احياء ختم CPRو مراقبت هاي پس از آن

نحوه مانيتورينگ ECGرا در زمان احياي قلبي ريوي شرح دهد

داروهاي موثر در احياي قلبي ريوي ونقش هر كدام را شرح دهد

موارد ختم CPRرا بيان كتد

مراقبت هاي پس از احياء را توضيح دهد

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه ودستگاه مانيتورينگ

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

5

 

تعريف سناريو VF,VT

الگوريتم درماني VF-VTناپايدار را شرح دهد

نحوه انجام CPRپيشرفته را به طور كامل بر روي مانكن انجام دهد

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه ودستگاه الكترو شوك

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

6

 

تعريف سناريو(براديكاري شديد ،آسيستول PEA

الگوريتم درماني براديكاري شديد ،آسيستول وPEAرا شرح دهد

نحوه انجام CPRپيشرفته را به طور كامل بر روي مانكن انجام دهد

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه ودستگاه الكترو شوك

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

7

 

مانيتورينگ و داروهاي قابل استفاده در احيا،ختم CPRومراقبت هاي پس از آن

نحوه مانيتورينگ ECGدر زمان احياي قلبي ريوي شرح دهد.

داروهاي موثر در احياي قلبي ريوي ونقش هر كدام راشرح

موارد ختم CPRرا بيان كند

مراقبت هاي پس از احياء را توضيح دهد

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

ومانكن هاي ماساژ قفسه سينه ودستگاه مانيتورينگ

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

 

منابع

 ريچارد كامنيز (مبارزه با مرگ هاي ناگهاني واحياي قلبي ريوي پيشرفته) ترجمه الياسي ودكتر مالك انتشارات اشتياق

2- سقاي ،محمود (اصول و روشهاي احياي قلبي ،ريوي مغزي) انتشارات ماني

3- نيكروان مفرد ملاحت ،گلشني غلامرضا،شيري حسين(كتاب جامع CPRدر باليني) انتشارات نور دانش

4-سيد علي مجيدي ،دكتر معصومه اصغر نيا (كتاب مرجع اور‍ژانس ها)

 

 

حاضرين در سايت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم