پنج شنبه, 31 خرداد 1397

دانشگاه آزاد اسلامی -  واحد مشهد

دانشکده پيرا پزشکی

گروه هوشبري

اصول كمكهاي اوليه

واحد عملی 5/0

 

نام دانشجو      

ورودي

 

 

هدف کلی

فراگيري اصول و روشهاي كمك رساني در فوريتهاي پزشكي قبل از انتقال به مراكز درماني

 

شرح وظایف

1-حضور بموقع و فعال

2-رعایت فرم پرستاری

* جهت دانشجویان خانم

روپوش سفید وشلوار ومقنعه وجوراب وکفش پرستاری طبی مشکی

* جهت دانشجویان آقا

روپوش سفید و شلوار و جوراب و کفش پرستاری طبی مشکی

3- سرعت عمل ودقت عمل

4- برخورد ورفتار مناسب ورعایت شئونات

5- انجام تکنیکهای تدریس شده در حضور مربی

6- ارائه بموقع فعالیت های پژوهشی(پوستر،فلیپ چارت،پمفلیت،ترجمه)

7-دقت در حفاظت وتحویل بموقع وسائلی که در اختیار وی قرار می گیرد

8- با استفاده از شبیه سازی نحوه برقراری ارتباط با مددجو وانجام مراقبت از وی را نمایش دهد

 

میزان مهارت کسب شده توسط دانشجو

اهداف رفتاری

ردیف

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

 

 

 

 

اقدامات اوليه حمايت از حيات

1

 

 

 

 

مانور اوليه خارج كردن ترشحات وجسم خارجي در مصدوم را انجام بدهد

1-1

 

 

 

 

مانور هيمليخ را انجام بدهد

2-1

 

 

 

 

ايروي دهاني ميگذارد

3-1

 

 

 

 

مانورتريپل را انجام بدهد

4-1

 

 

 

 

تنفس دهان به دهان مي دهد

5-1

 

 

 

 

تنفس دهان به بيني بدهد

6-1

 

 

 

 

انتوباسيون به طور صحيح انجام بدهد

7-1

 

 

 

 

تنفس با آمبو بك را به طور صحيح انجام بدهد

8-1

 

 

 

 

نبض كاروتيد در بزرگسالان بگيرد

9-1

 

 

 

 

نبض بركيال در كودكان بگيرد

10-1

 

 

 

 

فشار خون مصدوم را بگيرد

11-1

 

 

 

 

به طور صحيح از مصدوم رگ بگيرد

12-1

 

 

 

 

ماسا‍‍ژ قلب يك نفر انجام بدهد

13-1

 

 

 

 

ماساژ قلب دو نفر انجام بدهد

14-1

 

 

 

 

اقدامات در خونريزي ها

2

 

 

 

 

پانسمان خشك انجام بدهد

2-2

 

 

 

 

پانسمان مرطوب انجام بدهد

3-2

 

 

 

 

پانسمان فشاري انجام بدهد

4-2

 

 

 

 

تورنبكت را به روش صحيح ببند

5-2

 

 

 

 

تورنبكت را در جاي صحيح ببند

6-2

 

 

 

 

تامپون ميگذارد

7-2

 

 

 

 

عضو خونريزي دهنده  را بالا ميبرد

8-2

 

 

 

 

سوختگيها

3

 

 

 

 

درصد سوختگي را تشخيص مي دهد

1-3

 

 

 

 

درجه سوختگي را تشخيص ميدهد

2-3

 

 

 

 

سوختگي با آبجوش را پانسمان مي كند

3-3

 

 

 

 

سوختگي الكتريكي را پانسمان ميكند

4-3

 

 

 

 

سوختگي با مواد شيميايي را مراقبت وپانسمان مي كند

5-3

 

 

 

 

سوختگي با قير را پانسمان مي كند

6-3

 

 

 

 

شكستگي ها

4

 

 

 

 

عضو شگسته را بي حركت ميكند

1-4

 

 

 

 

بطور صحيح آتل مي بندد

2-4

 

 

 

 

پانسمان ميكند

3-4

 

 

 

 

مصدوم را منتقل مي كند

4-4

 

 

 

 

در صورت نياز رگ ميگيرد

5-4

 

 

 

 

انتقال مصدوم

5

 

 

 

 

مصدوم رابا تكنيك  يك نفر حمل ميكند

1-5

 

 

 

 

مصدوم رابا تكنيك  دو نفر حمل ميكند

2-5

 

 

 

 

مصدوم را با صندلي انتقال ميدهد

3-5

 

 

 

 

مصدوم را با برانكادانتقال ميدهد

4-5

 

 

 

 

مصدوم را با پتو انتقال ميدهد

6-5

 

نظریه مدرس در پایان واحد عملی

 

1- نقاط ضعف

2- نقاط قوت

جمع نمرات:

 

حاضرين در سايت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم