پنج شنبه, 31 خرداد 1397

 

5/0: تعداد واحد

اصول پرستاري وكار در اتاق عمل

گروه هوشبري

دانشکده پيرا پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی -واحد مشهد

 

نام دانشجو

ورودی

نوع واحد :عملي

ساعت تدريس: 17 ساعت

محل اجرا :پراتيك

فراگيران:دانشجويان محترم هوشبري

مقطع: كارشناسي

ترم :

 

شرح وظایف:

1-حضور بموقع و فعال

2-رعایت فرم پرستاری

* جهت دانشجویان خانم

 روپوش سفید وشلوار ومقنعه وجوراب وکفش پرستاری طبی مشکی

* جهت دانشجویان آقا

 روپوش سفید و شلوار و جوراب و کفش پرستاری طبی مشکی

3- سرعت عمل ودقت عمل

4- برخورد ورفتار مناسب ورعایت شئونات

5- انجام تکنیکهای تدریس شده در حضور مربی

6- ارائه بموقع فعالیت های پژوهشی(پوستر،فلیپ چارت،پمفلیت،ترجمه)

7-دقت در حفاظت وتحویل بموقع وسائلی که در اختیار وی قرار می گیرد

8- با استفاده از شبیه سازی نحوه برقراری ارتباط با مددجو وانجام مراقبت از وی را نمایش دهد

 

شرح درس

در این درس دانشجو با نیازھا و آمادگیھای بیمار بلافاصله قبل از عمل آشنا شده و چگونگی انجام آنھا را به صورت نظری و عملی          می آموزد و ھمچنین می آموزد کھ چگونھ شرایط و  محیط اتاق عمل را جھت رفع نیازھای بیمار آماده گرداند.

 

 

هدف کلی

آشنایي با اصول پرستاري وكار در اتاق عمل در اتاق عمل

 

 

وسايل مورد نياز

فعاليت هاي  دانشجويان

شيوه تدريس و رسانه آموزش

اهداف ويژه

در پايان هر مبحث دانشجوبايستي قادر باشد

اهداف كلي

آشنايي دانشجويان با

تاريخ

تعداد جلسات

 

فشار سنج -

ترمومتر

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

ارتباط صحیح با بيمار بر قرارکند

نیاز های بیمار را طبق هرم مازلو بر طرف کند

پذیرش بیمار را بطور صحیح انجام دهد

-کنترل وزن

-کنترل علائم حیاتی

پذيرش كردن بيمار

 

1

فشار سنج -

ترمومتر

برگ چارت علائم حياتي

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

واژه ھای مصطلح در کنترل علائم حیاتی را ترجمھ کند

روش ھای مختلف کنترل دما را با یکدیگر مقایسھ نماید

-کنترل فشارخون ازطریق دست

کنترل فشارخون از طریق پا

کنترل نبض حداقل از سه نقطه متفاوت

تنفس بيمار را اندازه گيري كند

- ثبت صحیح علائم حیاتی

كنترل علائم حياتي

 

2

سوند نلاتون

سوند فولي

ست پانسمان

بتادين

سوند معده

سرنگ گاواژ

مانكن

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

سوندمعده رابراساس هدف درمان کار گذارد

-گزارش پرستاری انجام تکنیک را بنویسد

سوندمثانه رابراساس هدف درمان کار گذارد

-گزارش پرستاری انجام تکنیک را بنویسد

 

سونداژ معده

واداراري

 

3

انواع ماسك ها وكانولهاي اكسيژن

كارت دارويي

كاردكس

كيف آب گرم وسرد

مانكن

دستكش يكبار مصرف

پنبه الكل

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

اکسیژن تراپی رابراساس نیاز بیمار و هدف درمان انجام دهد

-گزارش پرستاری انجام تکنیک را بنویسد

روش ھای گرما درمانی را نمايش دھد.

روش ھای سرما درمانی را نمايش دهد

روش ھای صحیح مصرف دارو را برای بیماران بیان نمایند

طرز دادن داروهای خوراکی را نمایش دهد

طرز دادن داروهای زیرزبانی را نمایش دهد

طرز دادن داروازطریق پوست را نمایش دهد

طرز دادن داروازطریق چشم را نمایش دهد

طرز دادن داروازطریق گوش را نمایش دهد

طرز دادن داروازطریق رکتوم را نمایش دهد

طرز دادن داروازطریق بینی را نمایش دهد

 

اكسيژن ترابي

گرما درماني

سرما درماني

دارو درماني

 

4

انواع سرنگ

مانكن تزريقات عضلاني

مانكن تزريقات زير جلدي

مانكن تزريقات داخل جلدي

مانكن تزريقات وريدي

ست سرم

مبكرو دراپ

ست خون

سرم

آنژيوكت

اسكالپ وين

بيسك پنبه الكل

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

وسایل لازم برای انجام تزریقات را لیست نماید

سرنگ ها وسوزن های مختلف را با کاربرد آنها نشان دهد

طریقه کشیدن دارو ازآمپول را نمایش دهد

طریقه کشیدن دارو از ویال را نمایش دهد

طریقه آماده سازی سرم را با ماکرودراپ نمایش دهد

طریقه آماده سازی سرم را با میکرودراپ نمایش دهد

تفاوت ست سرم باست خون را نمایش دهد

سرنگ ها وسوزن های مختلف را با کاربرد آنها نشان دهد

 

دادن دارو به روش تزريقات

 

5

انواع سرنگ

مانكن تزريقات عضلاني

مانكن تزريقات زير جلدي

مانكن تزريقات داخل جلدي

مانكن تزريقات وريدي

ست سرم

مبكرو دراپ

ست خون

سرم

آنژيوكت

اسكالپ وين

بيسك پنبه الكل

 

 

 

دادن دارو به روش تزريقاتID را نمايش ميدهد محل های کاربرد آنرا نمایش دهد

 

دادن دارو به روش تزريقاتSC را نمايش ميدهد محل های کاربرد آنرا نمایش دهد

 دادن دارو به روش تزريقاتIM را نمايش ميدهد محل های کاربرد آنرا نمایش دهد

دادن دارو به روش تزريقاتz را نمايش ميدهد محل های کاربرد آنرا نمایش دهد

 

دادن دارو به روش تزريقات

 

6

انواع سرنگ

مانكن تزريقات عضلاني

مانكن تزريقات زير جلدي

مانكن تزريقات داخل جلدي

مانكن تزريقات وريدي

ست سرم

مبكرو دراپ

ست خون

سرم

آنژيوكت

اسكالپ وين

بيسك پنبه الكل

 

 

 

دادن دارو به روش تزريقاتIv را نمايش ميدهد محل های کاربرد آنرا نمایش دهد

چگونگی استفاده از اسکالپ وین را نمایش دهد

چگونگی استفاده از آنژیوکت را نمایش دهد

چگونگی قطع سیستم وریدی را نمایش دهد

محاسبات دارویی را انجام دهد

نحوه استفاده صحیح از کاردکس را نمایش دهد

نحوه استفاده صحیح از کارت   دارویی را نمایش دهد

گزارشات دارویی را بشکل صحیح بنویسد

دادن دارو به روش تزريقات

 

7

ست پانسمان

مانكن پانسمان

محلولهاي ضد عفوني

دستكش

برانكاد

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

 

 

 

مانكن

نحوه صحیح شستشوی طبی دست را نمایش دهد

نحوه صحیح پوشیدن دستکش استریل رانمایش دهد

پانسمان استریل خشک راانجام دهد

-گزارش پرستاری انجام تکنیک را بنویسد

انواع درن ھا و موارد کاربرد ھر یک در زخم جراحی را انمایش دهد

شمارش گاز ھا و ابزارھای جراحی در مراحل مختلف عملانمایش دهد

نحوه انجام شیو پوست را انمایش دهد

نحوه انتقال بيمار را از تخت به  برانكاد نمايش ميدهد

نحوه مراقبت از جسد و مراحل قانونی تحویل جسد را نمايش دهد  

شستن دست

پوشيدن دستكش

پانسمان كردن

انتقال بيمار

 

8

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم