پنج شنبه, 31 خرداد 1397

کیتهای مختلف :

کیت انواع شکستگیها،

کیت انواع پارگیها

کیت انواع سوختگیها

این کیتها قابل سوار شدن به مانکن مراقبتهای پرستاری بوده وحتی میتوان بر اندامهای مختلف انسان وصل کرد

وعملیات را انجام داد

حاضرين در سايت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم