Portal Info
Travel

 

-مانکن آموزشی مدیریت راههای هوای نوزادان

واقع ترین شبیه سازی است که جهت آموزش مهارت های انتوباسیون وجود دارداین وسیله از نظر اندازه آناتومی کاملا با وضعیت آناتومیک شباهت دارد که شامل خط لثه ها ،زبان،حلق دهانی وبینی،حتجره،غضروف آرتنویید،طناب صوتی کاذب واقعی ،حلقه سیر کویید ،حلقه های تراشه ،مری،ریه،ومعده می باشد

 


-  مديريت راه هاي هوايي در بزرگسالان

به كمك راه هوايي لاري،انتوبه كردن،ونتيليشن كردن، و CPRرا در يك بيمار غير بيهوش مي توان شبيه سازي كرد.صورت وسنجش هاي آن نشانه هاي آناتوميك شامل دندانها،زبان، دهان و بيني- حلق وحنجره- اپي گلوت، آرتينوئيدها- طناب هاي كاذب، طناب هاي صوتي حقيقي-ناي،ريه ها-ازوفاگوس- غضروف كريكوئيد ومعده - اين ماكت به شما امكان مي دهد انتوبه كردن دهاني ،ديجيتال ونازال و E.T وAE.O.-P.T.L-L.M.Iو Combitable. را انجام دهيد.

تكتيكهاي ساكشن وproper cuff inflation را نيز مي توان تمرين وتكميل كرد.

اين ماكت آموزشي داراي اتاقك نور است و كمي نيزدر موقعيت قدامي قرار دارد و در نتيجه مناسب براي كلاس هاي مقدماني و همچنين دانشجويان دوره هاي پيشرفته است.

همچنين فشار كريكوئيد ،موقعيت ناي را تغيير داده و مري را مي بندد ،بنابراين مانور Sellick به خوبي قابل تمرين است.


-مانكن CPR نوزاد

اين ماكت سبك ،مفاوم ،داخل بدن از فوم پر شده و بخش هاي دروني آن نشكن مي باشد

نشانه ها شامل موارد زير است .نشانه هاي آناتوميكال مانند پستان ها و زائده گزيفوئيد وبريدگي زير استرنوم (ساب استرنال ناچ )تعويض قطعات بيني و دهان آسان است.راه هوايي(داراي دريچه هاي با مسير واحد) يك بار مصرف كيسه حمل قابل انعطاف

موارد استفاده

•1-       انتوباسیمن 2- ماساژقلبی 3-تنفس


-مانکن احیایی قلبی ریوی وشبیه سازی ECG

-1این مانکن شامل یک سیمولاتور آریتمی ها

 2-دستکنترولفشارخون

3- کنترل مسیر راههای هوایی

4-یکوریدجهتگرفتنرگ

5- دیفیبریلاسیون پوست سینه

این مانکن قادر است اجرای عملیات پیس اکسترنال خارجی .پیس را به سیمولاتور با استفاده از آدابتور متصل کنید.عمل گردش وانتشار باعث شده تا دی فیبریلاسیون وپیس مستقیما داخل سیمولاتور قرارگرفته وریتم نوار قلب از طریق کانکتورهای PADSمشاهده شود

وانتخاب ریتم دیگر با اجرایی فوری بعد از تخلیه یا دیس شارژ دی فیبریلاسیون انجام میگیردد

شکلهای موجهای موجود :برادیکاردی سینوسی،برادیکاردی پیوسته ،بلوک ثانویه نوع 1،بلوک  نوع2وبلوک درجه 2با PVCوبلوک درجه 3 A_V و........گرفتن IVوگرفتن فشار خون  وانتوبه گردن وCPR

-دستگاه الكتروشوك

جهت مونيتورينگ بيمار و انجام الكترو شوك در بيماران نيازمند احيای قلبي ريوي

 


-مانکن آموزشی مدیریت راههای هوای بزرگسالان

مانکن آموزشی مدیریت راههای هوای بزرگسالان واقعی ترین شبیه سازی است که جهت آموزش مهارت های انتوباسیون وجود دارداین وسیله از نظر اندازه وآناتومی کاملا با وضعیت آناتومیک شباهت دارد که شامل خط لثه ها ،زبان،حلق دهانی وبینی،حتجره،غضروف آرتنویید،طناب صوتی کاذب واقعی ،حلقه سیر کویید ،حلقه های تراشه ،مری،ریه،معده می باشد

مدل شبیه سازی واقعی در موارد زیر بکار میرود

پشتبان مسیر  هوایی-لوله گذاریدرنای-بالابردناستخوان فک پایین

برداشتن شی خارجی در مسیر هوا با فورسپس -تنفس مصنوعی-اتساع معده هنگامی که هواواردمری میشود

شنیدن صدای تنفس با یک گوشی طبی

-مانكن پايه اي C P R

مانكن پايه اي C P Rيك مانكن ارزان طراحي شده براي آموزش تكنيك هاي احيا ء قلبي ريوي است

•1-       ماساژ قلب

•2-       تنفس مصنوعی


مشخصات فني آزمايشگاه يا دستگاه:

اين كار گاه شامل مانكن فوريتها و احياي قلبي ريوي كه يك مانكن پيشرفته و شبيه سازي شده انسان براي آموزش كامل مراحل احيای قلبي ريوي همراه با توانايي نمايش الكتروكارديوگرام و اتصال به دستگاه الكتروشوك و ...... ميباشد.

همچنين تعدادي مانكن نيم تنه طراحي شده جهت آموزش انتوباسيون و احيای قلبي ريوي ترالي اورژانس ،دستگاه الكترو شوك و كليه تجهيزات موجود در يك واحد اورژانس

شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

جهت آموزش احياي قلبي ريوي و آشنايي با داروهاي موجود در C.P.R

آموزش نحوه برخورد با يك بيمار بيهوش

آموزش انتوباسيون

آموزش احيای قلبي ريوي

آموزش احيای تنفسي

آموزش نحوه چيدن ترالي اورژانس

آموزش نحوه كار با دستگاه الكتروشوك

و............

Rock music
Magical travel