پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مشخصات فني آزمايشگاه يا دستگاه:

اين كار گاه شامل مانكن فوريتها و احياي قلبي ريوي كه يك مانكن پيشرفته و شبيه سازي شده انسان براي آموزش كامل مراحل احيای قلبي ريوي همراه با توانايي نمايش الكتروكارديوگرام و اتصال به دستگاه الكتروشوك و ...... ميباشد.

همچنين تعدادي مانكن نيم تنه طراحي شده جهت آموزش انتوباسيون و احيای قلبي ريوي ترالي اورژانس ،دستگاه الكترو شوك و كليه تجهيزات موجود در يك واحد اورژانس

شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

جهت آموزش احياي قلبي ريوي و آشنايي با داروهاي موجود در C.P.R

آموزش نحوه برخورد با يك بيمار بيهوش

آموزش انتوباسيون

آموزش احيای قلبي ريوي

آموزش احيای تنفسي

آموزش نحوه چيدن ترالي اورژانس

آموزش نحوه كار با دستگاه الكتروشوك

و............

حاضرين در سايت

ما 51 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم