پنج شنبه, 31 خرداد 1397

-مانکن احیایی قلبی ریوی وشبیه سازی ECG

-1این مانکن شامل یک سیمولاتور آریتمی ها

 2-دستکنترولفشارخون

3- کنترل مسیر راههای هوایی

4-یکوریدجهتگرفتنرگ

5- دیفیبریلاسیون پوست سینه

این مانکن قادر است اجرای عملیات پیس اکسترنال خارجی .پیس را به سیمولاتور با استفاده از آدابتور متصل کنید.عمل گردش وانتشار باعث شده تا دی فیبریلاسیون وپیس مستقیما داخل سیمولاتور قرارگرفته وریتم نوار قلب از طریق کانکتورهای PADSمشاهده شود

وانتخاب ریتم دیگر با اجرایی فوری بعد از تخلیه یا دیس شارژ دی فیبریلاسیون انجام میگیردد

شکلهای موجهای موجود :برادیکاردی سینوسی،برادیکاردی پیوسته ،بلوک ثانویه نوع 1،بلوک  نوع2وبلوک درجه 2با PVCوبلوک درجه 3 A_V و........گرفتن IVوگرفتن فشار خون  وانتوبه گردن وCPR

حاضرين در سايت

ما 50 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم