پنج شنبه, 31 خرداد 1397

-  مديريت راه هاي هوايي در بزرگسالان

به كمك راه هوايي لاري،انتوبه كردن،ونتيليشن كردن، و CPRرا در يك بيمار غير بيهوش مي توان شبيه سازي كرد.صورت وسنجش هاي آن نشانه هاي آناتوميك شامل دندانها،زبان، دهان و بيني- حلق وحنجره- اپي گلوت، آرتينوئيدها- طناب هاي كاذب، طناب هاي صوتي حقيقي-ناي،ريه ها-ازوفاگوس- غضروف كريكوئيد ومعده - اين ماكت به شما امكان مي دهد انتوبه كردن دهاني ،ديجيتال ونازال و E.T وAE.O.-P.T.L-L.M.Iو Combitable. را انجام دهيد.

تكتيكهاي ساكشن وproper cuff inflation را نيز مي توان تمرين وتكميل كرد.

اين ماكت آموزشي داراي اتاقك نور است و كمي نيزدر موقعيت قدامي قرار دارد و در نتيجه مناسب براي كلاس هاي مقدماني و همچنين دانشجويان دوره هاي پيشرفته است.

همچنين فشار كريكوئيد ،موقعيت ناي را تغيير داده و مري را مي بندد ،بنابراين مانور Sellick به خوبي قابل تمرين است.

حاضرين در سايت

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم