یکشنبه, 28 مرداد 1397

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دانشکده پیراپزشکی

مدیریت پژوهشی

اولويتهاي پژوهشي گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي سال 1394

1-آموزش به بيمار، قبل ازعمل

2-توجهات  روان شناختي به بیماران (مراقبت  هاي جامع نگر قبل از عمل، حین و پس از عمل

3- تحقيقات وامكانات قبل از عمل

4-اخلاق حرفه اي در اتاق عمل (قبل حین وبعدازعمل)

5-كيفيت سنجي قبل از عمل (عملكرد تيم جراحی )

6- بررسي نيازها ي بيماران خاص ،مزمن وآسيب ديده در اتاق عمل

7- مرگ در اتاق عمل

8- شرايط اتاق عمل در شرايط بحران

9- مراقبتهاي قبل وحين وبعد از عمل دركودكان (جامعه نگر)

10- مراقبتهاي قبل و حين وبعد از عمل درسالمندان (جامعه نگر)

11- بررسي ساختمان (جانمایی ، فضاسازی ، )و تجهیزات در اتاق عمل (استانداردهاي اتاق عمل)

12-اتاق عمل سيار

13- صدمات جسمي وروحي وارده به پرسنل

14- صدمات جسمي وروحي وارده به همراهيان بيماران

15- ايمني بيمار دراتاق عمل

16- صدمات ناشي از پوزيشن در حين عمل

17- بررسي مقايسه اي سيستم هاي تهويه اي اتاق عمل

18- تكنيك هاي استريل

19- روش هاي  پرپ ودرپ در اتاق عمل

20- ضدعفوني كننده هاي اتاق عمل

21- تحقيقات پيرامون تغييرات جنس وشكل واندازه لوازم جراحي

22- مراقبتهاي لازم قبل وبعداز انجام تكنيك هاي تشخيصي

23-  داروشناسي دراتاق عمل

  24- مراقبت هاي حين عمل

25- تحقيقات پيرامون اعضاي مصنوعي ،پروتزها ،روش هاي بستن زخم وتاثيرات آن

26- مهارت سنجي دراتاق عمل

27- تحقيقات پيرامون روشهاي آموزش مهارت دراتاق عمل 

28-تحقيقات پيرامون ارزشيابي مهارت دراتاق  عمل

29- بررسی جامع نگر بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار میگیرند.

30- بررسی مراقبتهای معنویت محور با رویکرد الگوی انسان کامل در اتا ق  عمل

31- پژوهش های پیرامون امور و احکام شرعی در اتاق عمل

32- پژوهش های پیرامون مبحث مدیریت در اتاق عمل

33- پژوهش های پیرامون موضوعات آموزشی و اتاق عمل

34- پژوهش های پیرامون امور بین رشتته ای (multidisciplinary ) مربوط به اتاق عمل

35- دیگر موضاعات وابسته که باعث افزایش کیفیت آموزش ، مراقبت ، خدمات تشخیصی ، درمانی و پیشگری از صدمات و عوارض در بیماران و بهبود گردش کار و بهینه سازی شرایط ارائه خدمت در اتاقهای عمل گردد.

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم