یکشنبه, 28 مرداد 1397

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دانشکده پیراپزشکی

مدیریت پژوهشی

اولويتهاي پژوهشي گروه هوشبری  دانشكده پيراپزشكي سال 1394

1-پژوهشهايي پيرامون برنامه آموزشي كارشناسي  هوشبري                                  

2- پژوهشهايي پيرامون اثر بخشي برنامه هاي كارشناسي  هوشبري                                                                   

3- پژوهشهايي پيرامون عفونتها وكنترل آن در حيطه كار تيم  هوشبري                                                    

4-پژوهشهايي جامع نگر در خصوص مددجويانيكه تحت هر نوع بيهوشي قرار گرفته اند.          

5- پژوهشهايي  پيرامون ابعاد رواني بيماران قبل -حين وبعد  بيهوشي                                    

6- پژوهشهايي  پيرامون مدلهاي مراقبتي در خصوص بيماراني كه تحت هر نوع  بيهوشي  قرار  گرفته اند.                               

7-   پژوهشهايي  پيرامون هوش آوري بيماران تحت عمل جراحي                                                                 

8-  پژوهشهايي  پيرامون مدلهاي مراقبت در فوريتهاي هوشبري                                            

9- پژوهشهايي  پيرامون بازسازي بهينه سازي يا معرفي ابزار جديد  در خصوص مراقبت از بيماران  بيهوش در اتاق عمل

10-   9- پژوهشهايي  پيرامون بازسازي بهينه سازي يا معرفي ابزار جديد  در خصوص مراقبت از بيماران  بيهوش درPACU

11- پژوهشهايي پيرامون نكات ايمني بيمار بيهوش در اتاق عمل                                                                  

12- پژوهشهايي پيرامون گزارش نويسي و روشهاي ثبت  گرارش در خصوص بيماران بيهوش

13- پژوهشهايي پيرامون  استريليزاسيون   و گندزدايي لوازم بيهوشي                                 

14- پژوهشها و نو آوريهايي  پيرامون لوازم يكبار مصرف  بيهوشي                                     

15- پژوهشها و نو آوريهايي  پيرامون رگ گيري و انجام سونداژ هاي مختلف در بيمار بيهوش                      

16-پژوهشها و نو آوريهايي  در خصوص مونيتورينگ  بيماران  بيهوش                                   

17- پژوهشهايي پيرامون  كنترل -پايش وثبت علائم حياتي در بيمار بيهوش                                      

18-  پژوهشهايي پيرامون ايمني شغلي در پرسنل بيهوشي                                            

19-  پژوهشهايي پيرامون  روشهاي مختلف بيهوشي

20-   پژوهشهايي پيرامون لوازم وتجهيز و ساختار و تشكيل  PACU

21-  پژوهشهايي پيرامون  روشهاي كنترل درد

22- پژوهشهايي پيرامون عوارض  دراز مدت بيهوشي در بيماران

 23- پژوهشهايي پيرامون الگوهاي ارتباطي در تيم جراحي

24- پژوهشهايي پيرامون نيروهاي انساني ، برنامه ريزي ، بودجه بندي و ديگر موارد مديريتي در بيهوشي

27- پژوهشهايي پيرامون تكنيكهاي همراه بآ بي دردي ( زايمان بي درد ، ... )

26- مهارت سنجي دراتاق عمل

27- تحقيقات پيرامون روشهاي آموزش مهارت درهوشبری

28-تحقيقات پيرامون ارزشيابي مهارت درهوشبری

29- بررسی جامع نگر بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار میگیرند.

30- بررسی مراقبتهای معنویت محور با رویکرد الگوی انسان کامل در اتا ق  عمل

31- پژوهش های پیرامون امور و احکام شرعی در اتاق عمل و اولویتهای امور مربوط به هوشبری

32- پژوهش های پیرامون مبحث مدیریت در اتاق عمل و تیم هوشبری 

برخي عناوين پژوهشي

1- بررسي شيوع و عوارض عمل سزارين در شهرستان مشهد

2- بررسي ميزان آگاهي خانمهاي باردار از متدهاي نوين زايمان بي درد درشهرستان مشهد 

3- مقايسه هزينه هاي مصرفي در سزارين و زايمان طبيعي بدون درد در شهرستان مشهد

4- بررسي تأثير بي حسي اپي دورال مداوم درمدت زمان زايمان در شهرستان مشهد

5- بررسي نقش كلينيك بيهوشي و ويزيت قبل از بيهوشي در ارتقاء خدمات ارائه شده به بيماران طي بستري شدن جهت اعمال جراحي

6- بررسي و تعيين عوامل استرس زا قبل از بيهوشي در بيماران در شهرستان مشهد

7- بررسي ميزان رضايتمندي بيماران ازخدمات بخش بيهوشي در شهرستان مشهد

8- تأثير دگزامتازون اپي دورال همراه نرمال سيلين در جلوگيري از سردرد بعد از بي حسي نخاعي

9- بررسي تأثير آمينوفيلين وريدي دركاهش سردرد بعد از بي حسي نخاعي

10- شيوع مرگ ومير بدنبال بي هوشي عمومي طي پنج سال گذشته در شهرستان مشهد

11- شيوع كمردرد بعد از بي حسي نخاعي و اپي دورال در سنين مختلف در شهرستان مشهد

12 - بررسي ميزان آگاهي اولياء مدارس و والدين دانش آموزان دبيرستاني از شناخت داروهاي اعتياد آور و علائم استفاده از آنها در شهرستان مشهد

13- بررسي و شناخت الگوي مصرف و نوع مواد مخدر در جوانان 30-15 ساله شهرستان مشهد

14- بررسي و شناخت اولين تجربه استفاده از مواد مخدر و تمايل جوانان به تكرار دارو نزد دانشجويان در شهرستان مشهد

15- بررسي ميزان آگاهي و شناخت خانواده ها و بيماران معتاد از روش سم زدايي فوق سريع تحت بيهوشي عمومي در شهرستان مشهد

17ـ تعيين ميزان استرس و اضطراب هاي شغلي در پرسنل بيهوشي و اتاق عمل نسبت به ساير پرسنل بخشها.

18ـ تعيين ميزان آگاهي بيماران بخش هاي جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي جهرم از منشور حقوق خود

19ـ بررسي و تعيين عوامل تنش زاي مرتبط با انواع بيهوشي در بيماران كانديد اعمال جراحي عمومي و تخصصي بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد

20ـ بررسي شيوع عوارض بعد از بي حسي نخاعي و اپي دورال در بيماران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

21ـ بررسي ميزان آگاهي اولياء مدارس و والدين دانش آموزان دبيرستاني از داروهاي اعتيادآور و علائم استفاده از آنها

22- بررسي تأثير كارگاههاي اموزشي عمليات احياي قلبي ريوي پايه در كسب توانايي انجام CPR به صورت استاندارد و صحيح بر روي بيماران

23ـ بررسي تأثير آموزش با استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي بر مهارت تشخيص ديس ريتمي هاي قلبي توسط دانشجويان هوشبري

24 ـ بررسي ميزان رعايت اصول كنترل عفونت توسط پرسنل بيهوشي مشغول به كار در اتاق هاي عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

25ـ بررسي تأثير حضور دانشجويان در ويزيت هاي قبل از بيهوشي بر ميزان آگاهي دانشجويان از ريسك هاي بيهوشي

26ـ بررسي كمبودها و توانمندي هاي فرآيند آموزش رشته هوشبري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

27ـ بررسي ميزان بهره برداري از سيستم مانيتورينگ بيهوشي توسط پرسنل بيهوشي شاغل در اتاق عمل هاي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

28ـ بررسي ميزان رعايت اصول استاندارد كار با دستگاههاي هوشبري توسط پرسنل بيهوشي شاغل در اتاق عمل هاي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

29ـ بررسي ميزان استفاده از تمهيدات كنترل درجهت حرارت بدن در حين اعمال جراحي مختلف توسط كادر بيهوشي شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

30ـ بررسي وضعيت مايع درماني در بيماران تحت عمل جراحي در اتاق عمل هاي بيمارستانهاي مشهد

31ـ بررسي اطلاعات دارويي پرسنل بيهوشي در اتاق عمل هاي بيمارستان مشهد

32ـ بررسي كيفيت محيط هاي آموزش باليني در رشته بيهوشي

33ـ بررسي مسائل و مشكلات كارآموزي و كارورزي رشته هوشبري از ديدگاه مسئولين، مربيان و دانشجويان بيهوشي

34ـ بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت پرسنل بيهوشي

35ـ بررسي ميزان مهارت تصميم گيري و قضاوت باليني دانشجويان بيهوشي و پرسنل بيهوشي در بالين

36ـ بررسي نقش پرسنل بيهوشي در كاهش اضطراب بيمار قبل از عمل جراحي

 

 

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم